Påminnelse 

Ni glömmer väl inte årsmötet på söndag! Ta chansen att få din röst hörd ?

Välkomna// Petra

SE HIT!

SBK Attila behöver en eller fler som utbildar sig till tävlingsledare för lydnad.
Det är lite akut med anmälan så den som vill gå denna utbildning måste meddela utbildningskommitten senast 20/2.

Petra Johansson

petrajohansson77@gmail.com
Anna-Karin Johansson

info@djurhalsa.se
Britt Bertilsson

sonny.b@telia.com
Tävlingsledare – lydnad

Tävlingsledaren planerar, organiserar och genomför lydnadstävlingar.
Bli tävlingsledare

Utbildningen arrangeras i distriktets regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad tävlingsledare i lydnad.

Du ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), tävlingsmerit 2:a pris i klass I eller inneha motsvarande erfarenheter och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet. För att få auktorisation ska man bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov.

Vårens kurser

Nu ligger vårens kurser ute.

Hjärtligt välkomna med er anmälan ☺

Dagordning till årsmötet 26:e feb

Dagordning vid årsmöte med Skillingaryd Attila Brukshundklubb 2017-02-26

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt kallat
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2016
9. Föredragande av klubbens kassarapport för år 2016
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgiften för 2018. Styrelsens förslag på klubbavgift 2018 är att den ska vara oförändrad. (Avgiften till distriktet eller centralt kan däremot förändras)
13. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2017
a. val av ordförande
b. val av styrelseledamöter
c. val av styrelsesuppleanter
d. val av revisorer
e. val av revisorssuppleanter
f. val av utbildningskommitté
g. val av stugkommitté
h. val av tävlingskommitté
i. val av agilitykommitté
j. val av utställningskommitté
k. val av viltspårkommitté
l. val av tjänstehundskommitté
m. val av kökskommitté
n. val av ungdomskommitté
o. val av sponsorkommitté
p. val av ansvarig för hemsidan
q. val av festkommitté
r. val av rallylydnadskommitté
s. val av valberedning
t. val av sammankallande i valberedningen
u. val av distriktsombud * SBK distriktsårsmöte 12/3 kl 11.00 Vrigstad Värdshus.

14. Val av firmatecknare
15. Information inför 2017 från styrelse och kommittéer:

• Styrelsen
• Utbildningskommittén
• Stugkommittén
• Tävlingskommittén
• Agilitykommittén
• Utställningskommittén
• Viltspårkommittén
• Tjänstehundskommittén
• Kökskommittén
• Ungdomskommittén
• Sponsorkommittén
• Festkommittén
• Rallylydnadskommittén

16. Tack till funktionärer och övriga för året som gått
17. Utmärkelser
18. Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen
19. Avslutning och fika